Spring til indhold

Vedtægter for Psykologfagligt Selskab for Supervision

Besluttet på Konstituerende Generalforsamling
Tirsdag 20 Januar 2009

Navn og afgrænsning

§ 1 Selskabets navn er: Psykologfagligt Selskab for Supervision i Dansk Psykolog Forening.
Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love for Dansk Psykolog Forening, § 17.
Stk. 3. I kompletterende vedtægter bestemmes nærmere kriterier for selskabets faglige afgrænsning.
Stk. 4. Selskabet er landsdækkende.

Formål

Psykologfagligt Selskab for Supervision har til formål at virke for udbredelse af viden om og kvalificering af supervision udført af psykologer, som er medlem af Dansk Psykologforening.

Det er selskabets mål at blive et toneangivende, fagligt forum for psykologer,
som vil medvirke til at udvikle forståelsen af supervision anvendt i det psykologiske professionsområde funderet på et erfaringsbaseret og videnskabeligt psykologfagligt grundlag og de etiske principper som gælder i Dansk Psykolog Forening.

Psykologfagligt selskab for supervision skal løbende arrangere foredrag, temadage og andre begivenheder, som kan udbrede kendskab til ny forskning, nye teorier og metoder til supervision i psykologien blandt Dansk Psykologforenings medlemmer.

Selskabet stiller sig desuden til rådighed for at medvirke med psykologfaglig og videnskabelig funderet rådgivning til Dansk Psykolog Forening i spørgsmål vedrørende supervision.

§ 2 Psykologfagligt selskab for supervisions formål er specificeret, inden for sit faglige område, at virke for Dansk Psykolog Forenings formål, herunder
især:

A. at samle psykologer til fremme af den psykologfaglige udvikling inden for selskabets område.
B. at opsamle og udvikle viden og erfaring på området til brug ved faglig profilering og kvalificering af medlemmerne.
C. at initiere forskning og metodeudvikling inden for selskabets område.
D. at bidrage til udvikling af specialistuddannelser, kurser eller anden videreuddannelse afhængig af selskabets størrelse.
E. at være støtte for medlemmernes faglige udvikling.
F. at fremme samarbejdet mellem psykologer i selskabet og medlemmer af andre selskaber.
G. at fremme samarbejdet mellem selskabets medlemmer og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og udvalg, herunder at være foreningens landsdækkende kontakt- og høringsorgan i psykologfaglige spørgsmål inden
for selskabets område.
H. at repræsentere foreningen i eksterne organer (efter udpegning)
I. at bidrage til at repræsentere faglig viden og synspunkter i offentligheden i samarbejde med Dansk Psykolog Forening, herunder besvare journalistiske henvendelser m.v. inden for selskabets område, som henvises til selskabet af foreningen.
J. at være sagsbehandlende i de sager, som Bestyrelsen henlægger til selskabet inden for selskabets område.
Stk. 2. i kompletterende vedtægter bestemmes eventuelle yderligere
formål.

Arbejdsmåde

§ 3 til opfyldelse af Psykologfagligt selskab for supervisions formål skal der:
A. Afholdes medlemsmøder i selskabet
B. Iværksættes undersøgelser og informationsindsamling, når det for et aktuelt eller kommende foreningsspørgsmål er nødvendigt, herunder efteruddannelsesbehov.
C. Afholdes møder med andre selskaber om spørgsmål, der angår disses arbejdsområder
D. Formidles oplysninger til medlemmer i selskabet og andre selskaber om de aktuelle opgaver
E. Iværksættes og afholdes kurser.

Medlemmer af selskabet

§ 4 Alle medlemmer af Dansk Psykolog Forening, som opfylder kriterierne for Psykologfagligt selskab for supervisions faglige afgrænsning, jf. § 1 stk. 3, har ret til medlemskab af selskabet.
Stk. 2. Man kan samtidig være stemmebærende medlem af flere selskaber.
Stk. 3. Det påhviler de faglige selskaber at opkræve særskilt kontingent fra selskabets medlemmer.

Kontingentopkrævningen dokumenterer antallet af medlemmer over for Dansk Psykolog Forening og danner grundlag for udbetaling af tilskud.

Kompletterende vedtægter

§ 5 Psykologfagligt selskab for supervision kan optage kompletterende vedtægter efter beslutning på selskabets generalforsamling med 2/3 flertal og efter Dansk Psykolog Forenings bestyrelses godkendelse.
Stk. 2. Eventuelle kompletterende vedtægter skal i øvrigt være i overensstemmelse med nærværende normalvedtægter og Dansk Psykolog Forenings love.
Stk. 3. Bestyrelsens afgørelse om optagelse af kompletterende vedtægter kan indbringes for Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling. En omstødelse af bestyrelsens afgørelse kræver 2/3 flertal.

Selskabsgeneralforsamling

§ 6 Psykologfagligt selskab for supervision holder en årlig generalforsamling i perioden september-november og inden udgangen af november måned.
Stk. 2. Varsling, indkaldelse og fastsættelse samt udsendelse af dagsorden følger i øvrigt reglerne for afholdelse af Dansk Psykolog Forenings ordinære Generalforsamling, jf. Dansk Psykolog Forenings love, § 6. Stk. 3.

Selskabsgeneralforsamlingens dagsorden indeholder:

A. Valg af dirigent.
B. Fastsættelse af forretningsorden.
C. Beretning om selskabets virksomhed.
D. Aflæggelse af regnskab.
E. Fastlæggelse af forslag til driftsbudget.
F. Valg af selskabsstyrelse.
G. Eventuelt.

Endvidere anbefales det, at dagsordenen indeholder punkterne:
1. indsamling og diskussion af forslag til punkter på Dansk Psykolog Forenings kommende generalforsamling
2. Indsamling og diskussion af forslag til kandidater til Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og nævn.
Stk. 4. Psykologfagligt selskab for supervisions generalforsamlingsbeslutninger skal være i overensstemmelse med selskabets vedtægter og Dansk Psykolog Foreningens love.
Stk. 5. Beslutninger træffes efter samme regler som for Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling, jf. Dansk Psykolog Forenings love, § 6, stk. 8.

Selskabsstyrelse

§ 7 Psykologfagligt selskab for supervisions landsdækkende arbejde forestås af en selskabsstyrelse, som konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Psykologfagligt selskab for supervisions bestyrelse består af op til 6 personer, heraf formand, næstformand og kasser.
Stk. 2. Selskabsstyrelsen varetager det løbende samarbejde mellem selskabet og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse.
Stk. 3. Selskabsstyrelsens myndighedsområde bestemmes i øvrigt nærmere i kompletterende vedtægter.
Stk. 4. Selskabsstyrelsen tilstræbes bredt sammensat med hensyn til arbejdsfelt, anciennitet og geografisk placering.
Stk. 5. Selskabsstyrelsens medlemmer vælges for et eller to år ad gangen. Genvalg kan finde sted efter selskabsgeneralforsamlingens nærmere bestemmelse.
Alle Bestyrelsesmedlemmer har stemmeret på nær de 2 valgte suppleanter, som ikke har stemmeret.
Formandens stemme tæller dobbelt i tilfælde af stemmelighed i afstemninger, der kræver flertalsafgørelse.
Stk. 6. Regler for valg og opstillinger af kandidater bestemmes nærmere i kompletterende vedtægter.
Alle som er medlem af selskabet kan opstille som kandidat til Bestyrelsen på den årlige Generalforsamling.
Formand, kasserer, næstformand og menige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 7. Selskabsstyrelsen afholder møder efter behov.

Samarbejdet med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse

§ 8 Dansk Psykolog Forenings Bestyrelse skal, inden beslutninger træffes af særlig betydning for selskabets medlemmer, høre selskabsstyrelsen.
Stk. 2. Ved en sådan høring skal normalt gives en frist på mindst 6 uger.
Stk. 3. I særlige tilfælde kan denne frist afkortes til en uge.
Stk. 4. Selskabsstyrelsen skal efter anmodning fra Dansk Psykolog Forenings bestyrelse foranstalte gennemført høringer, debatter eller medlemsmøder om særlige spørgsmål.
Stk. 5. Selskabsstyrelsen kan anmode Dansk Psykolog Forenings bestyrelse om at behandle spørgsmål af særlig betydning for selskabet.
Stk. 6. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan ikke afvise at behandle sådanne anmodninger fra selskaberne.
Stk. 7. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan efter nærmere beslutning henlægge særlige spørgsmål til sagsbehandling i et selskab.

Opløsning

§ 9 Opløsning af selskabet sker i medfør af Dansk Psykolog Forenings love,
§ 30.