Spring til indhold

Kommisorium 2022 – 2023

Supervision er en psykologfaglig kerneydelse på linje med alle andre, men samtidig er det en praksis der griber ind i alle de psykologfaglige specialer i og med, at det i høj grad er gennem supervision at psykologer kvalificeres til at varetage disse specialer. Og det lader til, at supervision har en helt særlig position i denne sammenhæng. Dansk såvel som international forskning viser, at i hvert fald hvad psykoterapi angår, er supervision den faktor psykologer nævner, som den mest betydningsfulde for deres faglige udvikling ud over praksiserfaring. Vi har ikke grund til at tro andet end, at supervision har en tilsvarende betydning inden for andre specialer. 

Supervision bør dermed ses som grundstenen i psykologers faglige udvikling, og det er derfor afgørende, at supervision får en særlig bevågenhed inden for vores fag. Ud over at være en markant faktor i den faglige udvikling er det desuden gennem supervision, at der sker en kvalitetssikring af arbejdet, i og med, at supervisor, også har en kontrolfunktion i forhold til psykologers faglige virke.

Men det er ikke kun inden for vores eget fag, at supervision spiller en afgørende rolle i at skabe faglig udvikling. Supervision er også en af de mest centrale kerneydelser hvorigennem vi psykologer sætter vores præg på store dele af velfærdsstaten. Når skolelærere og pædagoger skal indfri politiske målsætninger såsom inklusion i folkeskolen, er det bl.a. gennem supervision, at de klædes på til dette. Når socialarbejdere skal hjælpes til at støtte udsatte borgere, er supervision en af de vigtigste faglige udviklingspraksisser. Når socialrådgivere skal hjælpes til at håndtere komplicerede borgerforløb, er det bl.a. gennem supervision, at de klædes på til dette. Sagt med andre ord, når velfærdsstatens frontpersonale skal have faglig støtte, er supervision ofte svaret. Og det er i høj grad psykologer der varetager denne.
Der tegner sig dermed et billede af supervision, som den faglige praksis, der har størst impact både på kvalitetssikring og faglig udvikling inden for vores eget fag, såvel som de fleste andre socialfaglige og pædagogiske fag.
Det er på denne baggrund, at man skal forstå Psykologfagligt selskab for supervisions mission om at skabe et fokus på supervision som et psykologfagligt speciale i egen ret, og vores arbejde for at understøtte en løbende kvalificering af psykologers supervision.

Strategi

I selskabet vil vi i 2022 og 2023 arbejde ud fra en trestrenget strategi. Selskabet vil arbejde for at:

  • Sætte fokus på supervisionens almene aspekter
  • Udbrede viden om ny forskning, metoder og teori inden for supervision
  • Afholde arrangementer med internationale kapaciteter inden for supervisions praksis og forskning


Nedenfor vil disse elementer blive uddybet.

Fokus på supervisionens almene aspekter

De almene aspekter ved supervision, er vores betegnelse for de faktorer i supervision, som udspiller sig på tværs af supervisionskontekster, fagspecialer og metodiske retninger. I selskabet vil vi fortsætte vores arbejde med at afholde arrangementer, hvor vi sætter fokus på disse faktorer. Formålet er dels at inspirere supervisorer til nye måder at tage højde for dem i en supervisionskontekst. Men dernæst er vores forhåbning, at vi gennem disse arrangementer kan bidrage til at samle psykologer der arbejder med supervision på tværs af specialer og metoder, for herigennem at kunne stå sammen om at fremme den psykologfaglige udvikling af supervision.

Udbredelse af viden om ny forskning, teori og metode

Der er mange andre faggrupper der udfører supervision inden for deres respektive fag. For at fortsætte med at have en markant position inden supervision af andre faggrupper, mener vi i selskabet, at det er vigtigt, at vi sætter fokus på de kernekompetencer vi psykologer besidder, og som adskiller os fra andre fagprofessionelle der beskæftiger sig med supervision. Det der udmærker os psykologer, og adskiller os fra de fleste andre faggrupper der arbejder med lignende praksisformer som vi gør er, at vi er akademikere. Vi har derfor en særlig forpligtigelse på at sørge for, at vores praksis bygger på forskning og teori, da dette vil være med til at kvalificere vores ydelser, samt markere hvordan vi adskiller os fra andre faggrupper der arbejder med supervision.

Vi vil derfor afholde arrangementer, hvor ny forskning og teori præsenteres, så vi understøtter, at der skabes en kobling mellem supervision som praksisform, og forskning og teori.

Desuden vil vi arbejde for at afholde arrangementer, hvor vi inviterer internationale kapaciteter inden for supervision til Danmark. Herved vil vi bidrage til, at vi i Danmark holder os opdaterede på hvilke strømninger inden for supervisions metoder der gør sig gældende på den internationale scene.